^  Giá phân bón
 • STT
 • Tên Phân Bón
 • Giá (VND)
 •  
 • Ghi chú
  • 1
  • 16.16.8 Ba Màu
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 2
  • 16.16.8 ĐN
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 3
  • 16.16.8 NGA
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 4
  • 16.16.8 VN
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 5
  • 16.44 Én
  • 10,650
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 6
  • 16.44 Tàu
  • 10,600
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 7
  • 16.44 TT
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 8
  • 16.44 Tường Phong Xanh
  • 10,250
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 9
  • 16.44 Vàng
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 10
  • 1616.8 Cò F
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 11
  • 20.20.15 Cò F
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 12
  • 20.20.15 Sếu
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 13
  • 20.20.15 TE
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 14
  • 20.20.15 TL
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 15
  • 20.20.15 Vàng
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 16
  • Đạm Cà Mau
  • 7,150
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 17
  • Đạm Ninh Bình
  • 7,600
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 18
  • Đạm Phú Mỹ
  • 7,550
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 19
  • Đạm SA
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 20
  • DAP Đen Tường Phong
  • 11,150
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 21
  • DAP Đình Vũ Đen
  • 10,050
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 22
  • DAP Đình Vũ Vàng
  • 9,900
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 23
  • DAP Đình Vũ Xanh
  • 10,100
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 24
  • DAP Hawet
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 25
  • DAP Hawet xanh
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 26
  • DAP Lào Cai
  • 10,200
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 27
  • DAP Nâu
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 28
  • DAP Nga
  • 13,800
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 29
  • DAP Phi
  • 13,900
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 30
  • DAP Tàu II
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 31
  • DAP TQ Công nghệ USA
  • 11,600
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 32
  • DAP TQ Sao
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 33
  • DAP TQ Sao đóng
  • 11,600
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 34
  • DAP Trắng Vàng
  • 11,500
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 35
  • DAP Tường Phong Sao
  • 11,600
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 36
  • DAP USA
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 37
  • DAP X HĐ
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 38
  • DAP X HH
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 39
  • DAP Xanh Én
  • 11,650
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 40
  • DAP Xanh Tàu
  • 11,500
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 41
  • DAP Xanh TT
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 42
  • DAP Xanh Tường Phong
  • 11,150
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 43
  • JVF VN 2001
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 44
  • Kali 30%
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 45
  • Kali Canada
  • 8,000
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 46
  • Kali Irasl Bột
  • 8,100
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 47
  • Kali Irasl Miễng
  • 8,450
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 48
  • Kali LX Bột
  •  
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 49
  • Kali LX Miễng
  • 8,300
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015
  • 50
  • Kali Miễng Nhỏ
  • 8,150
  •  
  • Cập nhật ngày: 30-11-2015